Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o činnosti za r. 2010

19. 3. 2011

Správa o činnosti

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH DLHÉ KLČOVO ZA ROK 2010

 

 

           Pri hodnotení činnosti ZO SZCH Dlhé Klčovo za rok 2010 môžeme konštatovať, že to bol znovu čo sa týka dosiahnutých výsledkov veľmi dobrý rok, avšak bol to aj rok najmä pre chovateľov králikov aj veľmi nepríjemný z dôsledku výskytu zmutovaného vírusu myxomatózy. Pre mnohých predstavoval v chove králikov doslova pohromu. Aj napriek vakcinácií u mnohých králikov došlo k napadnutiu zvierat vírusom myxomatózy.

            Hlavné ciele schválené pre rok 2010 sme splnili. Do činnosti počas roka sa zapájalo 14 chovateľov, avšak nie všetci s rovnakým prístupom. Pokiaľ by sa podarilo rozšíriť kvalitu v našej ZO SZCH aj u ďalších, resp. všetkých členov mohli by sme konštatovať, že sme spokojní. Aj napriek nemalým úspechom , ktoré sme dosiahli v r. 2010, máme ešte stále rezervy, ktoré bude treba postupne odstraňovať.

            Rok 2010 bol významný aj tým , že práve v tomto roku sa konal X. zjazd Slovenského zväzu chovateľov v Bratislave. O tom že existujú problémy vo zväze ukázal aj samotný zjazd. Nemôžme sa stotožniť s postupom zjazdovej komisia, ktorá zneužila svoje postavenie a konala nielen v rozpore s dobrými mravmi, ale najmä v rozpore so Stanovami SZCH ako aj Ústavou SR čl. 12. Zjazdová komisia nemala žiadne právomoci v súlade so Stanovami SZCH, aby odvolávala pracovníkov, rušila uzavreté zmluvy a pod. Neostáva nám nič, len veriť, že dôjde k náprave v súlade s platnou legislatívou ako aj v súlade s vnútro zväzovými predpismi a budú vyvodené konkrétne postihy a opatrenia. Bude to úloha nového vedenia zväzu, aby Slovenskom zväze chovateľov bolo oslovenie priateľ skutočnosťou a nie iróniou, aby sa čestne súťažilo a aby sa už nestávali prípady, kedy nečlenovia víťazia nad čestnými členmi, čo v poslednom období sa dosť často stavalo. Určite aj tieto skutočnosti majú celkový vplyv na činnosť v ZO SZCH. Mnohých, ktorí boli členovia SZCH práve odradila skutočnosť, že načo im je potrebné platiť členské príspevky, keď aj tak si dokážu chovať čo chcú a dokonca sa zúčastňovať úspešne výstav. Keď to môže jeden, tak potom to môže aj druhý.

            Celková činnosť ZO SZCH Dlhé Klčovo tak ako po iné roky pozostávala z troch základných odborností: chovu králikov, chovu hydiny a chovu holubov a jednej rozvíjajúcej sa odborností chov exotického vtáctva. Tak ako po iné roky aj v roku 2010 najväčšie úspechy sme dosiahli v chove králikov aj keď tento rok bol zo zverozdravotného hľadiska veľmi náročný z dôvodu výskytu myxomatózy. Práve z tohto dôvodu Regionálna veterinárna a potravinárska správa Vranov n/Topľou zakázala v okrese Vranov nad Topľou konanie výstav králikov  čo bol aj dôvod zrušenia pripravovanej Oblastnej výstavy vo Vranove nad Topľou a stolového ocenenia králikov v Benkovciach. Preto naši chovatelia mali v tomto roku menej príležitosti vystavovať svoje zvieratá. Naši chovatelia sa zúčastnili celoštátnych oblastných výstav a klubových výstav s celoštátnou pôsobnosťou. Keďže obidve celoštátne výstavy sa uskutočnili v Nitre svoje zohrala aj finančná stránka a preto Celoštátnej výstavy mláďat králikov sa z našej ZO SZCH sa  úspešne zúčastnili dvaja chovatelia a to Ján Petrík a Miloš Jacko. Spolu sme vystavili 18 ks králikov, plemená Hm, RexSs, RexRm, Rexkum a Ca, kde samec Hm chovateľa Jána Petríka získal titul Šampión Slovenskej republiky. Druhou výstavou v poradí bola  celoštátna klubová špeciálka Holíčskych modrýxh 24.-26.9.2010 vo Veľkej Ide, kde náš chovateľ Ján Petrík získal tituly Víťazná kolekcia s ocenením 97,0 b, 96,0 b, 96,0 b a 95,5 b s celkovým počtom 384,5b, Klubový víťaz na samca oc. 97,0 b , 1.víceklubový víťaz na samicu  oc. 96,0 b a 2.víceklubový víťaz na ďalšieho samca oceneného 96,0 b. V dňoch 9.-10.10.2010 sa uskutočnila Krajská výstava holubov v Košiciach – Barci na ktorej našu organizáciu úspešne reprezentoval Jozef Čajkovič, ktorý vystavoval Košických kotrmeliakov čierne sedlatých, Košických kotrmeliakov bielych, Brnenských hrvoliakov žltých a Brnenských hrvoliakov plavých. Na Košických kotrmeliakov čierne sedlatých získal Víťaznú kolekciu. Na oblastnej výstave drobných zvierat v Trebišove nás znovu reprezentoval Jozef Čajkovič. Na tejto výstave úspešne vystavoval holuby Košické kotrmeliaky čierne sedlaté, Brnenské hrvoliaky žlté, hydinu Mileflerky porcelánové modré a malé wyandotky tmavé. Práve na malé wyandotky tmavé získal čestnú cenu na kolekciu. V dňoch 23.-24.10.2010 sa konala Celoštátna výstava výletkov holubov v Košiciach – Barci. Aj na tejto výstave nás veľmi úspešne reprezentoval Jozef Čajkovič, ktorý na Košického kotrmeliaka čierne sedlatého oceneného 96,0 b získal titul Šampión SR a na košického kotrmeliaka bieleho oc. 95,0 b. bola udelená čestná cena.  Ďalšou výstavou v poradí bola Zemplínska výstava drobných zvierat a celoštátna špeciálka zemplínskych králikov a činčily malej, ktorá sa uskutočnila 29.-30.10.2010 v Michalovciach. Na tejto výstave vystavoval z našej ZO SZCH Ján Petrík hydinu Sebritky zlaté čierno lemované a králiky Zemplínske a Holíčske modré. Na samicu Zemplínsku ocenenú 96,0 b. získal cenu sponzora za najlepšiu samicu v type a na kolekciu Holíčskych modrých  ocenenú 382,0 b získal čestnú cenu. Vyvrcholením celej výstavníckej činnosti bola XIII. Celoštátna výstava zvierat 26.-28.11.2010 v Nitre. Aj na tejto výstave našu ZO SZCH úspešne reprezentovali Jozef Čajkovič, ktorý vystavoval holuby Košické kotrmeliaky biele a čierne sedlaté, králiky Ohniváky čierne a Ján Petrík, ktorý vystavoval králiky Holíčsky modrý, RexKum a RexKuh. Jozef Čajkovič na Košických kotrmeliakov bielych získal titul Majster SR a Čestnú cenu a na králiky Ohniváky čierne získal na kolekciu titul Majster SR a na samca oceneného 96,5 b získal Šampióna SR, Ján Petrík na samca RexKuh oceneného 96,0 b získal čestnú cenu.

V rámci Klubu národných plemien a rexov s celoštátnou pôsobnosťou Ján Petrík získal titul Majster klubu v kategórií malých a zdrobnených rexov na kolekciu kuních hnedých rexov, titul Šampión na samca kuní hnedý rex, šampiónku na kuní hnedý rex , šampióna na kuní modrý rex a tretie miesto obsadil v súťaží o najlepšieho chovateľa holíčskych modrých králikov.

Podľa výsledkov dosiahnutých na výstavách môžeme konštatovať, že v našej

organizácií sa najviac darí v chove králikov, nasleduje chov holubov najmä vďaka Jozefovi Čajkovičovi, chov hydiny a chov exotického vtáctva.

          V chove králikov najlepšie výsledky dosahujú Ján Petrík, Jozef Čajkovič, Ján Hruščák,  a ďalší. Práve v tejto odbornosti môžeme právom povedať, že sme najlepšia organizácia v rámci okresu Vranov nad Topľou.

         Chovom hydiny sa zaoberajú Čajkovič Jozef, Ihnát Pavol, Jacko Miloš, Petrík Ján Michal Ivanič,  Hruščák Ján a ďalší. Najlepšie  výsledky  v chove hydiny dosahujú Čajkovič Jozef a Ihnát Pavol, ktorý ako jediný náš chovateľ má uznaný chov na Plymutku bielu. Problém s uznávaním chovov spočíva v tom, že majitelia chovou nie sú napojení na uznanú liaheň. Týmto vynaložené finančné prostriedky na uznanie chovu vychádzajú na zmar, nakoľko chovateľ nemá si kde vyliahnuť kurčatá. Pre rok 2011 sa podarilo OV SZCH zabezpečiť dve násady v liahni v Kladzanoch. Prvá nasadá sa začne 9.3.2011 ,druhá 6.4.2011.

Dôsledkom poklesu chovu hydiny je neoprávnený predaj vyradenej hydiny z veľkochovov nielen v našej obci, ale takmer na polovici územia Prešovského a Košického kraja. V oblastiach kde sa tento nepovolený predaj nedostal tam sa chov hydiny aj naďalej úspešne rozvíja.

         V chove holubov sa v našej ZO SZCH najviac darí Jozefovi Čajkovičovi. Dobré výsledky v chove holubov dosahujú aj Kochman Pavol, Jacko Miloš, Jakubčín Milan a niektorí ďalší Práve získaním nových členov v poslednom období sa nám podarilo úspešne zvýšiť aj kvalitu chovu holubov.

        Chovom exotov sa zaoberá Krivda Róbert, ktorý chová korely, rozely pestré a Alexandre veľké. V začiatku v chove sa mu veľmi nedarilo, avšak zlepšením podmienok pre chov , verí, že sa mu už začne dariť. Úprimne mu prajeme veľa trpezlivosti a šťastia.

        Niektorých členov som v správe zatiaľ vôbec nespomínal a to nie preto, že by nič nerobili, ale poväčšine sú to naši noví členovia, ktorí ešte nestihli prezentovať svoje výsledky a to najmä z dôvodu obmedzenia výstav pre výskyt myxomatózy, resp. niektorým sa nepodarilo dostať ku kvalitnému plemennému materiálu.

        Úspechom dobrých výsledkov je aj odborná vedomosť každého člena. Ten kto chce dosahovať dobré a výborné výsledky musí v prvom rade ovládať problematiku chovu. Tieto vedomosti môže postupne získavať zo skúseností iných, ale najviac sa dá získať z odbornej literatúry, resp z odborných časopisov ako sú Chovateľ a pod. Preto každý člen SZCH by mal odoberať aspoň jeden výtlačok odborného časopisu.

       V závere hodnotenia roku 2010 by som chcel Vám všetkým členom ZO SZCH Dlhé Klčovo úprimne poďakovať za všetko čo ste urobili v prospech našej ZO SZCH ale aj našej obce Dlhé Klčovo. Pri tom všetkom nemôžme zabúdať ani na pomoc Obecného úradu v Dlhom Klčove pod vedením starostu obce Andreja Kulika a jeho zástupcu Andreja Ihnáta, Ktorí tak ako po iné roky aj v roku 2010 finančne podporili našu ZO SZCH Dlhé Klčovo a to konkrétne finančným zabezpečením dopravy zvierat na Celoštátnu výstavu v Nitre za čo im z našej strany patrí úprimné ďakujeme. Verím, že vzájomná spolupráca medzi členmi ako aj spolupráca s obecným úradom sa ešte zlepší a Dlhé Klčovo nebude známe iba konaním Šaffovej ostrohy, ale aj konaním chovateľských podujatí. Nebude to celkom jednoduché, ale pri ochote väčšiny a pomoci obecného úradu nie je to nereálne.

          V novom roku 2011 mi dovoľte popriať Vám veľa chovateľských úspechov, šťastnú ruku k výberu plemenného materiálu, veľa šťastia, pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu svojich najbližších a veľa pracovných a osobných úspechov.

 

                                                                                                          Ján Petrík

                                                                                                          Tajomník ZO SZCH

V Dlhom Klčove: 26.2.2011