Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o činnosti za r. 2017

20. 5. 2018

Správa o činnosti ZO SZCH za rok 2017

      Vážení priatelia chovatelia, stretávame sa už po 45. krát na Výročnej členskej schôdzi ZO SZCH Dlhé Klčovo. V minulom v roku 2017 sme si pripomenuli 45.výročie založenia našej ZO. Iba pripomenuli, lebo na viacej sme nemali. Súčasná doba je zlá. Na to v akých podmienkach niekedy Slovenský zväz chovateľov existoval môžeme už iba spomínať. Napriek tomu naša ZO SZCH aj keď s menším počtom členov dosahuje aj naďalej výborné výsledky. Napriek tomu, že štát chovateľom takmer vôbec nepomáha snažíme sa aj naďalej rozširovať naše chovy a tým aspoň pre seba a svojich blízkych zabezpečovať kvalitné mäso a vajíčka. Aspoň jednu výhodu máme v tom, že vieme čo jeme. Naša ZO SZCH Dlhé Klčovo mala v roku 2017   15 členov, ktorí sa zaoberali chovom králikov, hydiny, holubov a exotického. Aj keď počtom nie sme veľkí, kvalitou stále napredujeme a v rámci oblasti sme jednoznačné organizáciou s najlepšími dosiahnutým výsledkami aj roku 2017. Podmienky na činnosť zo strany obecného  zastupiteľstva v Dlhom Klčove sa z roka na rok iba zhoršujú a nie zlepšujú, čo nás mrzí a hnevá najviac. Tak ako štát sa zbavuje svojej zodpovedností,  to isté robí aj obec Dlhé Klčovo. Vyzerá to tak, že zastupiteľstvo sa k občanom tejto obce, ktorí sú združení v Slovenskom zväze chovateľov sa stavia ako k mimozemšťanom. Na  spoluprácu s týmto vedením obce asi môžeme zabudnúť. Napriek tomu všetkému chceme obecnému úradu poďakovať za finančnú podporu vo výške 200 €. Táto suma bola použitá na prepravu zvierat všetkých chovateľov našej ZO ktorí sa zúčastnili XX. Celoštátnej výstavy a II. Stredoeurópskej výstavy zvierat Nitra 2017. Títo naši šiesti členovia Čajkovič, Venceľ, Berec, Tkáč, Talpas a Petrík  veľmi úspešne vystavili 38 ks zvierat z toho 30 králikov a 8 holubov.  Celkové náklady  ZO na Celoštátnu výstavu činili 702,78 €. Obec sa na tom podieľala 14 %. Najviac čo nás trápilo v roku 2017 bolo to, že sme sa nemali kde stretávať aj keď ešte pred dvoma rokmi starosta obce nám sľúbil, že sa to vyrieši. Čas plynie a situácia sa stále zhoršuje. Keďže sne nemali priestory kde sa môžeme stretávať, všetky záležitosti sme riešili po telefóne, čo nás zaťažovalo časovo aj finančne. Ostávajú nám už iba dve možností. Buď sa spolupráca s obcou zlepší, alebo ZO SZCH Dlhé Klčovo bude nútené použiť všetky zákonné prostriedky, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Pokiaľ obci nezáleží na tom, že ZO SZCH Dlhé Klčovo robí nielen dobré meno sebe ale najmä obci, tak potom neostáva iba ta druha možnosť. Momentálne sme takmer na rázcestí a najneskôr v roku 2018 budeme nútení rozhodnúť o tom aká bude naša existencia v ďalšom období.

     Čo sa týka vyhodnotenia chovateľskej činnosti je oveľa lepšia a radostnejšia situácia, lebo aj keď počtom menšia organizácia dosiahli sme v roku 2017 veľké výsledky. Naši chovatelia sa zúčastňovali rôznych výstav. Jednou z nich bola aj Oblastná výstava exotického vtáctva 29.9-1.10.2017 v Továrnom, ktorej sa zúčastnili: Venceľ Bartolomej a Čajkovič Jozef, ktorý  s kanárikom červeným sa umiestnil na 1.mieste, s kanárikom žltým na 1.mieste a s kanárikom červeným achátovým mozaika na 3.mieste. Na miestnej výstave 14.-15.10.2017 v Zámutove sa z našich členov zúčastnili: Jacko Vladimír a Jacko Miloš. Jacko Vladimír vystavoval holuby Kingy čierne frkané a králiky Čv, ktoré boli veľmi dobré ocenené. Jacko Miloš vystavoval králiky VSs a Malé barany divoko sfarbené kde mal výborné ocenenia 95 a 95,5 b., avšak cena mu nebola udelená aj keď na tejto výstave boli ocenené králiky s 94,5 b. čo je hrubé porušenie Výstavného poriadku SZCH zo strany ZO SZCH Zámutov. Na holuby Nemecké výstavné žlté získal ČC. Na XXX. Zemplínskej výstave drobných zvierat 21.-22.10.2017 v Strážskom vystavovali piati chovatelia: Jacko Miloš, Berec Dušan, Venceľ Bartolomej, Talpas Andrej a Petrík Ján veľmi úspešne. Jacko Miloš vystavoval králiky Malé barany divikosfarbené, kde získal výborné ocenenie a na samca získal Čc. Berec Dušan vystavoval králiky Novozélandské biele na ktoré získal veľmi dobré ocenenie a Belgické obry divokosfarbené a železité výborne ocenené, kde na 0.1 BOdiv získal čestnú cenu. Venceľ Bartolomej vystavoval hydinu Zdrobnenú velsumku oranžovo sfarbenú  s veľmi dobrým ocenením a králiky Činčila malá veľmi dobré a výborne ocenené a Zemplínske ktoré boli výborne ocenené. Talpas Andrej vystavoval králiky Slovenské pastelové, ktoré boli ocenené veľmi dobré a Zemplínske ocenené veľmi dobré a výborne. Petrík Ján vystavoval králiky Slovenské pastelové s výborným ocenením, Rex modrý s veľmi dobrým a výborným ocenením, Rex kuní hnedý, ktorý bol nesprávne ocenený ako Kuní veľký MVD aj keď sa jednalo o dospelého králika a Zemplínske ocenené veľmi dobré a výborne. Na králika Rex modrý získal čestnú cenu. Chovateľským sviatkom roku 2017 bola XX. Celoštátna výstava zvierat a II. Stredoeurópska výstava zvierat  25.-26.11.2017 v Nitre. Tejto výstavy sa zúčastnili naši šiesti chovatelia: Berec Dušan, Venceľ Bartolomej, Tkáč Stanislav, Talpas Andrej, Čajkovič Jozef a Petrík Ján. Celkovo sme vystavili 38 zvierat z toho 30 ks králikov a 8 ks holubov. Berec Dušan vystavoval králiky Nb výborne ocenené po 95,5 b. Venceľ Bartolomej vystavoval králiky Malá činčila na ktoré získal veľmi dobré a výborné ocenenie a Ohnivák havanovitý, kde taktiež získal veľmi dobré a výborné ocenenie. Tkáč Stanislav vystavoval králiky Slovenské pastelové na ktoré získal veľmi dobré a výborné ocenenie. Talpas Andrej vystavoval králiky Slovenské Pastelové na ktoré získal veľmi dobré ocenenie. Čajkovič Jozef vystavoval králiky Ohnivák čierný a holuby Košický kotrmeliak biely. Na králika samca oceneného 96,0 b získal titul Šampión SR a kolekciu ocenenú 380,5 b. získal titul Majster SR a na holubicu ocenenú 96,0 b. získal titul Šampión SR. Petrík Ján vystavoval králiky Slovenské pastelové a Zemplínske. Na samicu Slovenskú pastelovú ocenenú 96,5 b. získal titul Šampión SR a na kolekciu ocenenú 381,0 b. získal titul Majster SR. Na kolekciu Zemplínskych králikov ocenenú 380,5 b. získal Čestnú cenu. Na základe dosiahnutých výsledkov  na Celoštátnej výstave aj v r.2017  naša ZO SZCH Dlhé Klčovo patrila k najlepším ZO v rámci Slovenska. Poslednou výstavou bola Miestna výstava zvierat 2.-3.12.2017 v Sečovskej Polianke. Tejto výstavy sa zúčastnili naši traja chovatelia: Jacko Vladimir, ktorý vystavoval králiky Činčila veľká na ktoré získal veľmi dobré ocenenie a holuby Kingy čierne frkané tiež veľmi dobré ocenené. Jacko Miloš vystavoval králiky Malé barany divoko sfarbené, Veľké svetlé strieborné a Striebrité žlté.  Na samca Sž oceneného 96,0 b. získal ČC. Vaš Stanislav vystavoval králiky Činčila veľká.

Niektorí naši chovatelia sú organizovaní v špecializovaných organizačných zložkách zväzu, v takzvaných kluboch s celoštátnou pôsobnosťou za účelom plnenia vyšších úloh, najmä šľachtenia geneticky definovaných zvierat. Členmi takýchto klubov sú aj naši traja členovia: Čajkovič Jozef, Venceľ Bartolomej a Petrík Ján. Čajkovič Jozef v rámci klubu Košických kotrmeliakov v roku 2017 získal aj klubové ocenenie Šampión Klubu a Majster klubu. V rámci klubu národných plemien a rexov Petrík Ján v r. 2017 získal titul Šampión klubu na samicu Rex kuní hnedý a na samca Slovenský pastelový celkovo v rámci Slovenská skončil na 5. mieste. V rámci klubu zemplínskych králikov v r. 2017 získal titul Šampión klubu a titul 2.Vice Majster klubu. Členovia našej ZO SZCH Dlhé Klčovo v roku 2017 získali celkom 19 rôznych ocenení. V roku 2017 bola Republikovou radou Slovenského zväzu chovateľov  udelená ZLATÁ PLAKETA  Jánovi Petríkovi za dlhoročnú obetavú chovateľskú a funkcionársku činnosť v prospech rozvoja chovateľstva na Slovensku a vynikajúce výsledky v chove králikov. Už z uvedených výsledkov vyplýva, že sme jasne najlepšou ZO SZCH v rámci okresu Vranov n/T. aj napriek tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sme dosiahli vždy na cudzej  pôde, nakoľko na domácej pôde sa nám nedarí, lebo momentálne obecné zastupiteľstvo si neosvojilo pojem chovateľstvo. Preto chceme na každom mieste apelovať, že chovateľstvo po dlhých storočiach aj teraz v tejto zlej spoločnosti prináša ľuďom radosť a prospech. Je iba hanbou toho národa kto to neuznáva.

    V závere by som sa chcel z celého srdca poďakovať všetkým členom ZO SZCH Dlhé Klčovo bez rozdielu, za činnosť vykonávanú v r. 2017. Aj napriek zlej finančnej situácií sme toho dosiahli veľmi veľa. Chcem veriť, že ráz sa situácia zmení aj v prospech zlepšenia podmienok našej činnosti. Preto Vám všetkým chcem popriať v roku 2018 veľmi veľa šťastia, pevného zdravia a veľa chovateľských úspechov.

                                                                Ján Petrík

                                                                 Tajomník ZO SZCH