Choď na obsah Choď na menu
 


ČINNOSŤ ZO SZCH

Správa o činnosti

ZO SZCH Dlhé Klčovo za rok 2013

 

 

 Vážení priatelia chovatelia, vážení hostia,  rok 2013 pre ZO SZCH Dlhé Klčovo bol zároveň aj prvým rokom piatej desiatky histórie našej základnej organizácie. Naša základná organizácia aj v tomto roku vykonala dostatočný kus svedomitej práce v organizovanom chovateľstve na Slovensku. Naši členovia dosiahli tak ako po iné roky výborných výsledkov v chove holubov, králikov a hydiny. Mnohí sa právom môžu popýšiť množstvom rôznych ocenení a to či už v rámci miestnych, oblastných, klubových alebo celoštátnych výstav. Našu ZO SZCH v roku 2013 tvorila členská  základňa  s počtom 13 členov. Tu je zároveň potrebné konštatovať, že nie všetci k tejto činnosti pristupovali rovnako. Nie všetci sa zúčastňovali na výstavníckej činnosti . A práve účasť na výstavách je zrkadlom každého chovateľa. Prvou z výstav na ktorej sa zúčastnili naši 4 chovatelia bola Celoštátna výstava mláďat králikov, hydiny a morčiat s medzinárodnou účasťou 7.-8. 9.2013 v hale Cassosport v Košiciach. Jozef Čajkovič vystavoval hydinu  a to Malú wyandotku strieborno sfarbenú vlnitú a králiky Ohniváky čierne na ktoré získal ocenenie 95,0 b, 95,0 b, 94,0 b a 95,0 b spolu 379 b  a zároveň aj titul Majter SR, ďalší chovatelia vystavovali králiky a to: Berec Dušan plemeno Nb na ktoré získal ocenenie 94,0, 94,5, 94,5 a jeden králik bol neklasifikovaný. Ján Petrík vystavoval Zemplínskych králikov, kde získal ocenenie 94,5b, 95,0 b, 94,0 b, 95,0 b, a 94,0 b. a novošľachtené plemeno Slovenský pastelový králik, na ktoré mu bola udelená čestná cena. Bartolomej Venceľ vystavoval králiky Nb, na ktoré dosiahol veľmi dobré ocenenie a to 94,0 b, 94,5 b, 94,0 b a 94,5 b. Nasledujúcou výstavou bola III. Podvihorlatská výstava v Humennom, ktorej sa zúčastnili naši dvaja chovatelia a to Berec Dušan a Ján Petrík. D. Berec získal ČC na 0,1 Nb a Petrík získal ČC na 0,1 Ze a 0,1 Hm. Ďalšou v poradí bola XIX. Miestna výstava králikov, holubov, hydiny a exotického vtáctva spojená s výstavou mláďat králikov. Na tejto výstave z našej ZO úspešne vystavoval Ján Petrík, ktorý na 0,1 Kum získal ČC. Na III. Výstave východoslovenského regiónu  19.-20.10.2013 v Košiciach sa zúčastnil  Jozef Čajkovič, vystavoval holuby Košické kotrmeliaky biele na, na ktoré získal ČC taktie ž aj na klubovej výstave, ktoré sa konala v Košiciach získal ČC. Tento chovateľ sa ešte zúčastnil aj OV v Trebišove, kde na Košické kotrmeliaky biele získal čestnú cenu V dňoch 26.-27.10.2013 sa konala XXVI. Zemplínska výstava  drobných zvierat spojená so špeciálkou klubu plymutiek a klubu Zemplínskych králikov v Strážskom, ktorej sa z našej ZO zúčastnili Jozef Čajkocič, Michal Ivanič a Bartolomej Venceľ.  Jofej Čajkovič  získal ČC na hydinu Wyandotku striebornú a taktiež na holuby Brnenský hrvoliak žltý. Michal Ivanič vystavoval na tejto výstave  Francúzske barany. Bartolomej Venceľ vystavoval Nb a v rámci klubu Ze králiky na ktoré získal výborné ocenenie  95,0 b, 95,5 b, 95,5 b, a 96,0 b.  a tým aj 3.najlepšiu  kolekciu v rámci klubovej špeciálkya na samicu ocenenú 96,0b titul Šampión klubu.. V dňoch 23.-24.11.2013 sa uskutočnila Celoštátna výstava zvierat v Nitre. Tejto najväčšej výstavy na Slovensku sa zúčastnila naši traja chovatelia a to Jozef Čajkovič, Ján Petrík a Bartolomej Venceľ, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu základnú organizáciu. Jozef Čajkovič získal na holubicu košického krmeliaka bieleho titul Šampión SR. Ďalší naši chovatelia tam vystavovali králiky. Bartolomej Venceľ vystavoval Nb na ktoré získal 3x veľmi dobré ocenenie 93,0 b, 94,5 b, 94,0b a 1x výborné ocenenie 95,0 b. Ján Petrík vystavoval  Ze a Spa králiky. Na Ze získal 3 x veľmi dobré ocenenia a 1x výborné ocenenie. Vzhľadom na dosahované výsledky na predchádzajúcich výstavách s novošľachteným plemenom chovateľ a šľachtiteľ plemena Slovenský pastelový (Spa) Ján Petrík požiadal ÚOK o uznanie plena. Odborná uznávacia komisia pri Slovenskom zväze chovateľov uznala dňa 22.11.2013 toto plemeno za nové Slovenské národné plemeno a zároveň na výborne ocenenú samicu bola udelená čestná cena. Toto novo uznané plemeno komisia zaradila vo Vzorníku plemien

králikov hneď za Zemplínskeho králika pod č. 29a. Ďalšou výstavou bola Oblastná výstava zvierat 30.11-1.12.2013 v Sečovskej Polianke. Tejto výstavy sa zúčastnili Ivanič Michal, Jacko Vladimír a Petrík Ján. Ivanič Michal vystavoval králiky Francúzske barany a hydinu Brahmanku žltú kolumbiu na ktorú získal ČC. Jacko Vladimír vystavoval králiky Strieborné žlté, kde na 0.1 ocenenú 95,5 b. získal čestnú cenu. Petrík Ján vystavoval králiky ZePa, Rex Rusm, Rex Ss, Hm, Zdiv, a Zčer. Na 0.1 Hm ocenenú 95,5 b získal čestnú cenu. Posledná výstava v roku 2013 bola klubová špeciálka králikov národných plemien a rexov  14.-15. 12.2013 v Geči. Tejto výstavy sa zúčastnil Ján Petrík, ktorý vystavoval králiky Hm, RexKum a RexRusm. Na kolekciu Rex Kum získal titul Majster klubu v kategórií malých rexov. 0.1 Rex Kum získala titul Šampión a 1.0 Rex Kum získal taktiež titul Šampión.  Z toho čo je uvedené v tejto správe vyplýva, naša ZO SZCH v rámci Oblastného výboru získala najviac výstavných ocenení a preto aj právom môžeme konštatovať, že vo výstavníckej činnosti je aj najlepšou ZO v rámci OV SZCH Vranov n/T. Je iba na škodu vecí, že nie všetci chovatelia sa rovnakým dielom zapájajú do chovateľskej činnosti. Práve výstavné výsledky sú akýmsi pomyselným zrkadlom každého chovateľa.

   Chcem sa úprimne poďakovať všetkým vystavovateľom ako aj ostatným členom ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na činnosti našej ZO SZCH. Hlavne sa chcem poďakovať Obecnému úradu Dlhé Klčovo, ktorý nám pomohol príspevkom na dopravu zvierat na Celoštátnu výstavu do Nitry. Taktiež sa chcem úprimne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí doposiaľ podporovali a podporujú našu chovateľskú činnosť.

Z celkového hodnotenia vyplýva, že najväčšie úspechy dosiahli odbornosti králiky a holuby. Naši chovatelia v roku 2013 registrovali 172 králikov 14 plemien, najviac registroval Ján Petrík a to 84 králikov 8 plemien, Berec 34, Ivanič 22 atď. U hydiny aj keď nastalo zlepšenie o čom svedčia dosiahnuté výsledky na výstavách je ešte potrebné popracovať, aby v rámci našej ZO SZCH predsavzatie, ktoré sme si dali dosiahnuť min. 3 vyrovnané chovateľské odbornosti, splnili a boli schopní konkurovať všetkým najlepším organizáciám nielen v rámci oblasti, ale aj v rámci celého Slovenska.

   Záverom by som chcel poďakovať všetkým našim chovateľom za rok 2012 a to nielen tým ktorým sa darilo ale aj tým, ktorým sa darilo menej, ale boli súčasťou kolektívu za ktorí sa nemusíme hanbiť.

V novom roku 2014 dovoľte mi, aby som Vám poprial najmä veľa chovateľských úspechov, veľa šťastia, pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu svojich rodín a priateľov.

 

                                                                                              Ján Petrík

                                                                                              Tajomník ZO SZCH: